Vedr. vejsportsudvalgets arbejde med reglementsændringer:

I referat fra sidste møde i vejsportsudvalget og i nyhedsbrev for O-sporten har vi beskrevet tidsplan for arbejdet med reglementsændringer.

Desværre er vi nødsaget til at foretage ændringer i forhold til denne plan, hvilket vil fremgå af flg. redegørelse:

Bestyrelsen har udarbejdet en tidsplan for udvalgenes arbejde med reglementer. Her beskrives flg.:

  • Primo august: Evaluering af 1. halvdel af sæson.
  • Medio august: Ændringsforslag skal være udvalgene i hænde 15/8. 
  • Medio august: Information vedr. større planlagte ændringer til næste års reglement. Offentliggøres i Autosport, dasu.dk, nyhedsbrev osv.
  • Primo/medio september:  Sportsudvalgene afholder dialogmøde med klubberne, såfremt der er væsentlige ændringer.
  • 1. oktober:  Offentliggørelse af tekst vedr. ændringer og høringsfrist for klubberne indtil 15. oktober
  • 15. november:  Udgivelse af reglementer for det kommende år

Vejsportsudvalget vil selvfølgelig så vidt muligt leve op til denne plan. Blandt andet vil vi i august udsende forslag til ændringer, og vi har i år nogle reglementsspørgsmål, vi gerne vil drøfte med flest muligt.

Derfor har vi fundet det vigtigt, at der afholdes 2 dialogmøder, henholdsvis vest og øst for Storebælt. Det har dog været helt umuligt for udvalget at afholde dialogmøder i september, da flere af udvalgets medlemmer (på skift) er udrejst.

Det har betydet, at vi har anmodet bestyrelsen om udsættelse af tidspunkt for afholdelse af dialogmøder, så disse kunne afholdes 3. og 9. oktober, samt udskydelse af høringsfrist på 2 uger.

Bestyrelsen har accepteret, at der sker en udsættelse, så der afholdes ét dialogmøde for alle deltagere/klubber den 3. oktober, samtidig skal udvalget meddele klubberne, at dialogmødet ligger sent, samt at høringsfristen fortsat er 15. oktober, og at 15. november-fristen skal overholdes.

Denne beslutning tager udvalget selvfølgelig til efterretning.

Vi er således i gang med at finde et sted på Fyn til dialogmøde 3. oktober. Vi har endvidere med beskrivelse af ovenstående gjort opmærksom på det sene mødetidspunkt og tidsfrister.

Udvalget vil gerne beklage, at det ikke er muligt at afholde møde i både øst og vest.

Ole Skov
Vejsportsudvalget

Hit Counter