PRESSEMEDDELELSE:

På 2 årsdagen den 1. marts 2018 - splitter vi Race Media NET TV op i 2 kanaler. Samtidigt vil kanalerne også få nye navne, og nye domæner.


RALLY NET TV – www.rally-nettv.dk

PULLING NET TV – www.pulling-nettv.com

Da det på de første 2 år har vist sig, at mere end 95 % af brugerne udelukkende ser Rally - så vi vælger fremover fortrinsvis at koncentrere os om Rally programmerne.

Der vil dog stadigt på Rally kanalen kunne findes andre grene af Motorsporten som feks. Rallycross og enkelte baneløbs programmer.
De nuværende programmer fra Baneløb og andre gerne af motorsporten vil blive taget af langsom hen af vejen, så det meste af det næste års tid vil der stadigt lægge en del andet også på Rally kanalen.

Men alt Tractor Pulling vil blive flyttet til vores nye PULLING NET TV kanal. Selvom vi kun har få Tractor Pulling kunder vil vi give det en ekstra chance - da vi har rigtigt mange programmer - fra det meste af Europa - mere end 25 år tilbage i tiden. På PULLING NET TV vil alle programmerne findes med engelsk speak, men de Danske vil selvfølgeligt også være tilgængelige.

For jer som allerede har abonnement vil i få adgang til begge kanaler til samme pris som i betaler nu.
Nye abonnementer vil skulle vælge mellem Rally og Tractor Pulling hvor månedspriserne vil blive kr. 49,50 for Rally og
kr. 39,50 for Tractor Pulling. Årsabonnementet vil blive kr. 495,- for Rally og kr. 195,- for Tractor Pulling.

Ændringer bliver også at vi i stedet for at lægge 8 nye programmer på hver fredag vil der blive lagt gennemsnitligt 4 på Rally kanalen og 2 på Tractor Pulling kanalen. Lige som tidlige vil vi samtidigt med at der bliver lagt nye på også fjerne nogle af de gamle.

Der vil altid være minimum 400 programmer tilgængelige af gangen på Rally kanalen og minimum 100 på Tractor Pulling kanalen.

Alle reklamer foruden dem som lægger på selve programmerne vil blive fjernet.

Vi forventer at fortsætte succesen med næsten LIVE dækning fra DM Rally løbene og der vil selvfølgeligt ligesom
tidligere blive lagt masser af RÅBÅND og ONBOARD på i forbindelse med de enkelte løb.

BEMÆRK: at hvis du ønsker at beholde dit nuværende abonnement til den gamle pris for begge kanaler er det vigtigt du husker at opdatere dit kreditkort. Hvis abonnementet bliver slettet på grund af manglende betaling vil der skulle tegnes et nyt til de nye priser.

Vi beklager overfor de andre grene af motorsporten at vi ikke kan servicere jer, men opbakningen er simpelthen for lille. Dette skyldes selvfølgeligt nok også at vi nu på tredje år producerer meget få nye programmer fra andet end Rally og Tractor Pulling.

Velkommen til det nye Race Media Net TV

PRESS RELEASE:

On the 2nd anniversary of March 1, 2018 - we split Race Media NET TV into 2 channels.
At the same time, the channels will also get new names and new domains.
RALLY NET TV: www.rally-nettv.dk
PULLING NET TV: www.pulling-nettv.com
(Both will first be active from 1. marts 2018)
Since over the first 2 years it has been found that more than 95% of users only see Rally -
so we prefer to concentrate on Rally programs.
There will be steadily on the Rally channel, however, there could be other branches of
motorsport such as. Rallycross and single course programs. Current programs from
Track  and others  will be taken off slowly most of it next year.
But all Tractor Pulling will be moved to our new PULLING NET TV channel.
Even though we only have few Tractor Pulling customers, we will give it an extra chance -
since we have many programs - from most of Europe - more than 25 years back in time.
On PULLING NET TV, all programs will be available with English speaking, but the Danish
will of course also be available.
For those who already have a subscription, you will have access to both channels at the
same price as paying now. New subscriptions will have to choose between Rally and
Tractor Pulling where Monthly prices will be 7 Euro for Rally and 4 Euro for
Tractor Pulling. Year's subscription will be 65 Euro, - for Rally and 25 Euro, - for Pulling.
Changes also make us, instead of putting 8 new programs on every Friday, there
be placed on average 4 on the Rally Channel, and 2 on the Tractor Pulling Channel.
Just as early as we will removing some of the old ones.
There will always be at least 400 programs available at the time of the Rally channel and
minimum 100 on the Tractor Pulling. 
All advertisements in addition to those who add to the programs will be removed.
(Thats not includes the adverts in the programs)
We expect to continue the success with almost LIVE coverage from the Danish  Rally
and there Of course, like before, lots of UNEDITED tape and ONBOARD will be added
in connection  with the individual races.
NOTE: if you want to keep your current subscription to the old price for
both channels - it is important that you remember to update your credit card. If your
subscription Will be deleted due to non-payment, a new one will be taken for the new prices.
We are sorry for the other branches of motorsport that we can not service you, but
The support is simply too small. This is obviously because of the fact that we are now on
the third Years produce very few new applications from anything other than Rally and
Tractor Pulling.
Welcome to the new Race Media Net TV